FEMEIA ANTREPRENOR 2024 – primul program de finanțare nerambursabilă destinat femeilor manager

A fost publicată procedura programului de Finanțare Nerambursabila Femeia Antreprenor 2024! Programul poate fi accesat de societățile comerciale care au în structura acționariatului o femeie care deține minim 50% din capitalul social. Pot solicita acordarea finanțării nerambursabile IMM-urile din Romania, indiferent de data înființării, inclusiv cele înființate în anul 2024, finanțare nerambursabilă fiind de 200.000 Lei.

 

Cheltuieli eligibile pentru programul Femeia Antreprenor 2024

 

– Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe.

– În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare.

– Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

– Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă, atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului. În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

– Mijloace de transport, autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare.

– Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate. Autoturismele sunt eligibile pentru activitățile din cadrul programului în valoare de maximum 50.000 lei, și maximum 1 autoturism / beneficiar.

– Achiziționarea de mobilier, aparatura birotica și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale.

Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț, reprezentant suma forfetara de maximum 60.000 lei, din valoarea cheltuielilor eligibile. Decontarea se reaalizează în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri noi de muncă.

– Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare a site-ului , a magazinului on-line, soft, softuri necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrala, server, monitor, imprimanta, copiator, multifuncțional, inclusiv sisteme portabile, licențe desfășurării activității, telefoane smart, tablete, semnătură electronică.

– Cursuri de dezvoltare a abilitaților antreprenoriale desfășurate în Romania, sau în altă țară membră a Uniunii Europene pentru asociatul/acționarul/administratorul sau angajații societății aplciante, în valoare eligibilă de maximum 5.000 lei per persoană.

– Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilp pentru aplicanții neplătitori de TVA, conform Codului Fiscal.

– Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul programului în limita a 10.000 lei.

– Două plăcuțe informative, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 lei, din valoarea cheltuielilor eligibile.

– Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

 

Sunt eligibile pentru a accesa programul Femeia Antreprenor, firmele care:

 

– Sunt Microîntreprinderi, Întreprinderi Mici sau Mijlocii (maxim 249 de angajați și cifra de afaceri de până la 50 Milioane Euro), la momentul depunerii cererii de finanțare;

– Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

– Au cel puțin un asociat femeie care deține cel puțin 50% din acțiunile societății;

– Au capital social integral privat;

– Au codul CAEN pentru care solicită finanțare eligibil și autorizat până la momentul plații ultimei cereri de rambursare/plată. Codul CAEN poate fi autorizat și după aprobarea proiectului.

– Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României

– Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa programul.

– Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silita, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității.

Creează cel puțin două locuri de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locurile de muncă ocupate cel puțin 12 luni de la momentul emiterii acordului de plată de către AIMM.

– Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în alta întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation ediția 2022, sau în cadrul edițiilor anterioare ale prezentului program.

 

Criterii Program Femeia Antreprenor 2024

 

Finanțare 200.000 lei;

Cofinanțare beneficiari 15% peste suma solicitată drept finanțare nerambursabila;

Desfășurarea activității la sediul unui incubator de afaceri (de preferat)

Investiții în echipamente tehnologice – minim 60% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Menținerea locurilor noi de muncă, o perioadă de minim 12 luni, recomandat 30 de luni de la momentul finalizării etapei de implementare.

 

Etapele pe care le parcurgem pentru elaborarea depunerea implementarea și monitorizarea proiectului, sunt:

 


Etapa I

 

Constituirea dosarului de finanțare

Întocmirea cererii de finanțare

Întocmirea dosarului de participare

Depunerea / Înregistrarea proiectului la sediul Autorității Contractante

Întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări transmise de reprezentanții Autorității Contractante

Asistarea Beneficiarului la momentul efectuării vizitelor pe teren de către reprezentanții Autorității Contractante, prin deplasarea unei echipe de doi consultanți la adresa implementării proiectului

 

Etapa II

Implementarea proiectului Întocmirea caietelor de sarcini / Transmiterea cererilor de oferte furnizorilor de echipamente

Întocmirea notelor justificative și a documentației de atribuire pentru cheltuielile eligibile

Verificarea ofertelor primite din partea potențialilor furnizori participanți la procedura de achiziție

Desemnarea câștigătorului/ilor și întocmirea raportului privind procedura de achiziție

Supervizarea îndeplinirii condițiilor stipulate în contractul/ele de furnizare încheiate

Centralizarea datelor obținute de la client și organizarea documentelor justificative în vederea depunerii cererii de rambursare

Verificarea încadrării activităților în graficul de timp propus

Verificarea îndeplinirii indicatorilor asumați prin contractul de finanțare

Depunerea cererii de rambursare Asistarea Clientului în întocmirea eventualelor răspunsuri la solicitările de clarificări venite din partea Autorității Contractante

Monitorizarea lunara a acțiunilor întreprinse de la nivelul fiecărui departament în implementarea proiectului

 

Etapa III

Monitorizarea/finalizarea proiectului

Vizite în teritoriu la momentul deplasării reprezentanților Autorității Contractante

Verificări suplimentare

Asistență Post-Contractare pentru un interval de 3 ani

 

Sursă foto copertă: Freepik