Egalitatea de gen în educația din România

În România avem o slabă implementare a politicilor privind egalitatea de gen și violența de gen în educație, în ciuda cadrului legal și a strategiilor naționale care conțin prevederi clare în acest domeniu. Principalele obstacole țin de sub-finanțarea Educației, lipsa de expertiză din instituțiile publice, dar și de opoziția organizațiilor conservatoare și a cultelor, inclusiv a Bisericii Ortodoxe Române, față de unele politici în domeniu. Școala poate juca însă un rol fundamental în promovarea unor schimbări pozitive în mentalitățile anacronice despre femei și bărbați și în relațiile de gen din societate.

Acestea sunt concluziile care se desprind din studiul „Egalitatea de gen în educație. Raport de monitorizare a politicilor publice privind egalitatea de gen și violența de gen în sistemul de învățământ din România (2021-2023)”, elaborat de experta Tudorina Mihai, care a fost lansat în cadrul proiectului „Viitorul este egal” implementat de Asociația A.R.T. Fusion și Asociația Front și finanțat prin programul Active Citizens Fund România.

„Sistemul educațional ar trebui să reprezinte unul din promotorii asigurării egalității de șanse între femei și bărbați”  – se arată în Strategia națională privind egalitatea de șanse între femei și bărbați adoptată de Guvernul României în 2022, iar Ministerul Educației are obligația legală de a se asigura că la nivelul curriculumului implementat la clasă sunt introduse activități de învățare referitoare la aspecte precum: egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, respectul reciproc, rezolvarea nonviolentă a conflictelor în relațiile interpersonale, violență de gen și dreptul la integritate personală, precum și combaterea stereotipurilor discriminatorii ce au la bază rolurile de gen, adaptate vârstei și înțelegerii elevilor (Legea 217/2003, art. 10). În realitate, politicile actuale ale Ministerului Educației în privința egalității de gen și a violenței de gen sunt departe de a fi implementate. 

Raportul analizează din perspectivă de gen politicile publice anti-bullying și împotriva altor forme de violență în școli, inclusiv modul în care sunt gestionate abuzurile sexuale ale unor cadre didactice; modificările în curriculumul școlar la discipline ca limba și literatura română, literatura universală, istorie, dar nu numai, precum și în activitățile extra-școlare; controversele în jurul introducerii orelor de educație sexuală în școli; suportul pentru gravidele și mamele minore pentru a preveni abandonul școlar și stigmatizarea; integrarea fetelor rome în educație și prevenirea părăsirii timpurii și a școlii; și, nu în ultimul rând, stadiul politicilor publice privind educația parentală. 

 

Raportul cuprinde și o serie de recomandări către autorități: 

– Formarea de specialitate în domeniul egalității de gen pentru personalul Ministerului Educației și al instituțiilor din subordine; 

– Formarea responsabililor cu egalitatea de șanse din școli;  

– Înființarea unei Direcții pentru Egalitate de Șanse și Nediscriminare în structura Ministerului Educației; 

– Colaborarea între Ministerul Educației și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în proiecte comune; 

– Înființarea Grupului de lucru interministerial pentru integrarea noțiunilor de egalitate șanse și de tratament între femei și bărbați în programele școlare;

– Derularea unui proiect de cercetare pentru revizuirea programei școlare dintr-o perspectivă feministă;

– Includerea în programele anti-violență în școli a unei perspective de gen, incluzive și intersecționale;

– Extinderea rețelei naționale de mediatori școlari, ca politică destinată reducerii riscului de părăsire timpurie a școlii în comunitățile rome și în comunitățile sărace și marginalizate;

– Introducerea unor module privind egalitatea de gen și violența de gen în pregătirea psihopedagogică a viitoarelor cadre didactice

Raportul complet poate fi consultat la acest link.

 

***

Proiect derulat de Asociația A.R.T. Fusion în parteneriat cu Asociația FRONT cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este promovarea egalității de gen și a drepturilor omului la nivelul tinerilor din București prin campanii de conștientizare, campanii stradale și de advocacy.

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

Sursă foto: Freepik